Menu
Základní škola generála Františka Fajtla DFC

Projekty

CORRENCY 

PRAHA 18

VÍCE INFO K PROJEKTU A ZAPOJENÍ SE DO NĚJ: https://praha18.corrency.cz/

dopis PANA STAROSTY Mgr. Zdeňka Kučery, MBA: ZDE (115.38 kB)

 


projekt EU

Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003480

 


Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky

ŠKOLA SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Již druhým rokem probíhá spolupráce s Nadací Sport2Life, která v rámci hodin tělesné výchovy organizuje pro žáky 1. stupně kurzy ŠKOLY SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU. 

Cílem tohoto projektu je podněcovat děti k pohybu a pomáhat jim budovat zdravé návyky, prohlubovat zájem dětí o sport. Zlepšit jejich motorický potenciál, vést k aktivnímu stylu života. 

Žáci pod vedením trenérky Simony Nedvědové kontinuálně rozvíjejí dovednosti k sedmi sportovním disciplínám (atletika, gymnastika, volejbal, házená, basketbal, fotbal a florbal). Zpestřením projektu je interaktivní seminář o vhodném stravování „Jím zdravě“. Lekce probíhají během výuky ve standardním rozvrhu, jednou týdně, a to ve školní tělocvičně nebo na venkovním multifunkčním hřišti. Věk dětí je volen záměrně. Právě v tomto období si totiž děti vytvářejí návyk na pravidelnou zájmovou činnost pro velkou část budoucího života, včetně té sportovní. Učí se žít aktivně.

Program je nevýkonnostní a nevýběrový – je veden hravou a zábavnou formou, pro všechny žáky třídy bez rozdílu. Nadace nespolupracuje s žádnými registrovanými sportovními oddíly, nejedná se o náborový program sportovních klubů. 

 „Na hodinách, které jsem osobně vedl, jsem si opět uvědomil, jak je u dětí v tomto věku důležité zaměřit se na rozvoj různých dovedností právě prostřednictvím hry. Děti na 1. stupni jsou ve věku, kdy přijímají vše velmi rychle, pokud jim učení a nové poznatky nabídneme formou zábavy a nikoliv drilem s akcentem na výkon.“

Za tým S2L Přemysl Chaloupka, ředitel Nadace Sport2Life

Pohybové aktivity umožňují člověku rozvíjet nejen fyzické, ale i duševní schopnosti, udržovat zdraví, zlepšovat sociální dovednosti, kvalitu života a uspokojovat vrozenou potřebu hry. Když budeme děti povzbuzovat ke sportu, můžeme je zachránit před nebezpečnými zlozvyky, zmírnit negativní dopady technologií, sedavého životního stylu a bojovat s neefektivním využíváním času. 

Program má nadační charakter, pro účastníky je bezplatný.

Sport2Life Česko


 

digitalizace

Finanční prostředky v celkové výši 782.000 Kč na projekty v oblasti digitalizace školy - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti čerpány díky Národnímu plánu obnovy.

Logo - Evropské strukturální a investiční fondy

Moderní jazyková a multimediální učebna na základní škole generála Františka Fajtla

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002260

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC

Výzva: OPPPR_48. výzva SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Specifický cíl:  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:  2 082 265,00 Kč

Dotace: 1 800 000,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je nabídnout moderní technologie k výuce tak stěžejních předmětů, jakými jsou v současné době cizí jazyky a informační technologie. Toho bude dosaženo modernizací a učebny prostřednictvím pořízení nových technologií, které usnadní výuku jak žákům tak i pedagogům
Doba realizace projektu do 31. 3. 2023.


Projekt ve spolupráci s nadací Agrofert:
Logo Nadace Agrofert

„Podpora integrace dětí z Ukrajiny do
vzdělávacího systému České republiky“


výše finančního příspěvku: 396.640,- Kč
účel: adaptační pobyty žáků školy
termín: šk. r. 2022/23


Logo - Evropské strukturální a investiční fondy - Projekt Šablony

Šablony III OP VVV pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Dne 1. 9. 2021 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony III OP VVV pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021520 s celkovým rozpočtem 1 347 705,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou 22 měsíců je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci Výzvy č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora MŠ a ZŠ, projektová výuka a doučování žáků s ohroženým školním neúspěchem.

Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků, socioekonomická integrace marginalizovaných komunit a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.


Logo - Evropské strukturální a investiční fondy - Pól PrahaModernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFC

je spolufinancován Evropskou unií, 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol.

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001022, specifický cíl  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Projekt je zaměřen na modernizaci výuky prostřednictvím vybudování moderní učebny s polytechnickým, multimediálním vybavením. V rámci základní školy dojde k modernizaci badatelské učebny přírodních věd a modernizaci polytechnické učebny – kuchyňky.  Díky tomu bude výuku možné vést moderně a s využitím nejnovějších učebních podkladů a trendů.

Celkové náklady:                          2 338 143,00 Kč

Dotace:                                         2 104 328,70 Kč

Ukončení realizace:                      31.7.2021


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC


Dne 1. 9. 2020 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001666 s celkovým rozpočtem 1.400.019,00 Kč.

Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí školy, komunitní aktivity a začleňování žáku s odlišným mateřským jazykem.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Prezentace ze stáže pedagogických pracovníků ve Finsku ZDE (17.31 MB)


Šablony OP VVV pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC


Dne 1. 8. 2019 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony II OP VVV pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014224 s celkovým rozpočtem 2.740.887,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 24 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy č. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, specifického cíle 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, specifického cíle 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a specifického cíle 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu v MŠ,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ,
  • personální podporu na ZŠ,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ,
  • extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ,
  • spolupráci s rodiči žáků ZŠ a veřejností,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD,
  • zájmové a rozvojové aktivity ŠD.


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC


Dne 1. 2. 2019 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001251 s celkovým rozpočtem 1.137.569,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 19 měsíců je financován z operačního programu Operační program Praha – pól růstu ČR, v rámci výzvy č. OPPPR_28. výzva SC 4.2 – Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ ve škole, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Cílem projektu je cílená podpora žáků s OMJ, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky na ZŠ, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou kurzů DVPP a zahraničních stáží na MŠ a ZŠ, zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí školy a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ a ZŠ.

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.

Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu

(ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

 

Šablony pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Dne 1. 8. 2017 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004643 s celkovým rozpočtem 1.500.712,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 24 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy č. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, specifického cíle 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a specifického cíle 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v rámci výzvy č. 02_16_023 OP VVV.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků (v rámci DVPP) na MŠ ve všech možných oblastech a na setkávání a spolupráci mezi pedagogy MŠ a rodiči.

Na ZŠ se vedle vzdělávání a spolupráce členů pedagogického sboru (v rámci DVPP) zaměřuje na realizaci čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a na doučování žáků ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.


ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, proinkluzivní a multikulturní škola


Dne 1. 9. 2017 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, proinkluzivní a multikulturní škola“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000327 s celkovým rozpočtem 2.282.105,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 23 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Praha – pól růstu, prioritní osy č. 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, specifického cíle 4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti v rámci výzvy č. 21 OP PPR. Získání dotace předcházela komplexní příprava projektové žádosti, jejíž kvalita byla potvrzena v rámci několika stupňového výběrového řízení ze strany Magistrátu hlavního města Prahy.

Projekt se zaměřuje na podporu multikulturní výchovy a proinkluzivních opatření na ZŠ. Záměru bude dosaženo prostřednictvím synergií vzniklých kombinací zvolených podpůrných opatření různé četnosti a intenzity. Speciální důraz je kladen na práci se žáky-cizinci, kterým je poskytována podpora v podobě cílené a individualizované výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti.

Globálním cílem projektu je podpořit na naší ZŠ otevřenost, přispět k multikulturní výchově a zintenzivnit proinkluzivní opatření. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo za pomoci níže uvedených dílčích cílů:

a) Zlepšení podmínek pro výuku žáků z řad cizinců

Minimálně 30 žákům z řad cizinců bude za dobu projektu systematicky poskytována individuální podpora. K naplnění cíle přispěje realizace odpoledního vyučování zaměřeného na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti. Pro tyto účely bude zakoupeno potřebné zařízení a vybavení v podobě 20 ks tabletů, vzdělávacích aplikací a literatury.

b) Multikulturní výchova ve škole

Pro všechny žáky školy, tj. aktuálně 472 žáků, uspořádáme každý rok multikulturní vzdělávací bloky vedené interní odbornicí na tuto problematiku v rozsahu 2 hodiny/třída/rok. Jejich cílem bude pochopení odlišností jednotlivých kultur a národů, porozumění české, evropské a světové kultuře a historii a odmítání předsudků a negativních stereotypů. Do výuky se po dobu 4 dnů (20 vyučovacích hodin) zapojí min. 7 zahraničních studentů v každém školním roce.

c) Multikulturní výchova mimo školu

Mimo prostředí školy budou v každém roce projektu uskutečněny projektově orientované třídenní výjezdní pobyty pro žáky 1. stupně a 6. tříd (celkem 16 tříd). Smyslem těchto pobytů bude multikulturní výchova a rozvoj sociálních a občanských kompetencí alternativní formou výuky. Každému žáku naší školy během projektu umožníme navštívit 1 kulturní akci zaměřenou na prezentaci jiné kultury či národnosti.

Ovoce do škol

Mléko do škol

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Další


nahoru